Konkurs "Opowieści o zwyczajnym szaleństwie"

16 stycznia 2009

Internetowy Klub Autorów Rozmaitych (IKAR) ogłasza konkurs na opowiadanie pod tytułem „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”. Oczekujemy tekstów, których motywem przewodnim będą szeroko pojęte odstępstwa od norm psychicznych. Konwencja pozostaje całkowicie dowolna. Może być to zarówno thriller psychologiczny jak groteska. W rolach głównych mogą wystąpić zarówno psychopatyczni mordercy i szaleni naukowcy, jak również całkowicie niegroźni wariaci.

Prace o objętości nieprzekraczającej 40 stron maszynopisu (1800 znaków na stronie) prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres ikar@civland.com do dnia 31 marca 2009.

Prace oceni jury w skład którego wchodzi Konrad T. Lewandowski. Dla zwycięzców przygotowaliśmy nagrody książkowe. Nagrodami są książki autorstwa Konrada T. Lewandowskiego:

Most nad Otchłanią
Noteka 2015
Magnetyzer.

Bardzo chętnie odpowiemy na wszelkie pytania na forum IKAR www.ikar.civland.com albo drogą mailową.

W imieniu klubu wszelkich informacji udzielą:

Agnieszka Żak agamaruda@gmail.com
Maciej Partyka blackgrzywa@wp.pl
Michał Kuliński miqn@wp.pl

Aby w tym szaleństwie była jakaś metoda, podajemy szczegółowy regulamin konkursu:

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na opowiadanie organizowanego przez Internetowy Klub Autorów Rozmaitych.

§ 1 Organizator i czas trwania Konkursu

1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego (zwanego dalej “Konkursem”) jest Internetowy Klub Autorów Rozmaitych, zwany dalej “Organizatorem Konkursu”.
2. Konkurs rozpoczyna się 10 stycznia 2009 r. i trwać będzie do 31 marca 2009 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 kwietnia 2009 r.

§ 2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która do 31 marca 2009 r. prześle na podany adres prozatorski tekst literacki własnego autorstwa, o tematyce spełniającej warunki Konkursu (dalej zwany “Opowiadaniem”).
2. Uczestnikiem Konkursu nie może być członek Internetowego Klubu Autorów Rozmaitych.
3. Utwory, nadesłane przez autora na Konkurs w dowolnej ilości, muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich. Utwory nadesłane na Konkurs nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Utworami konkursowymi nie mogą być teksty, które w całości były publikowane w którymkolwiek z mediów.
4. Wraz z Opowiadaniem konkursowym należy przesłać w mailu krótką notkę biograficzną autora, a także imię i nazwisko, adres, telefon i mail, za pomocą których Organizator będzie kontaktował się z Uczestnikiem. Prace anonimowe będą odrzucane.
5. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków uczestnictwa w Konkursie, spowoduje utratę prawa do otrzymania nagrody. W przypadku stwierdzenia zaistnienia okoliczności wymienionych w § 2 pkt 3 uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej nagrody.

§ 3 Cel konkursu i tematyka prac

1. Celem konkursu jest propagowanie pisarstwa i czytelnictwa poprzez publikację nagrodzonych tekstów konkursowych.
2. Tematyka prac musi dotyczyć szeroko pojętych odstępstw od norm psychicznych.
3. Tekst literacki, dopuszczony do udziału w Konkursie, musi mieć formę opowiadania.

§ 4 Zasady Konkursu

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać do 31 marca 2009 r. swoje Opowiadanie w postaci elektronicznej na adres ikar@civland.com.
2. Objętość nie powinna przekraczać 40 stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków na stronie).
3. Nadesłane Opowiadania nie będą odsyłane do autorów.
4. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Opowiadania napisane w języku polskim.
5. Do 15 kwietnia 2009 r. Jury spośród nadesłanych Opowiadań wyłoni (zwykłą większością głosów) laureatów Konkursu.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej 15 kwietnia 2009. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora Konkursu (www.ikar.civland.com) informacji o rozstrzygnięciu Konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych Opowiadań.
7. W Konkursie przewidziano nagrody za miejsca I, II i III. Nagrodami są książki autorstwa Konrada T. Lewandowskiego – Most nad Otchłanią, Noteka 2015 oraz Magnetyzer.
8. Nagrodzone teksty zostaną opublikowane na stronie klubu.
9. Jury ma również prawo do nieprzyznania zarówno którejkolwiek, jak i wszystkich nagród lub innego rozdziału nagród.
10. Organizator nie recenzuje pisemnie ani ustnie prac, które nie zostały nagrodzone w Konkursie.
11. Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ikar.civland.com
2. Przesyłając Opowiadanie na Konkurs, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobwych do celów Konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
3. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


Bool za IKARblog comments powered by Disqus